تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران براي گسترش واحدهاي  اقتصادي كوچك و زود بازده

مقدمه
    بانك توسعه صادرات ايران در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسلامي ايران و با هدف توزيع عادلانه منابع به ويژه در مناطق محروم ، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي ، اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي ، طرحهاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين را با شرايط ذيل تأمين مالي مي نمايد :
شرايط متقاضي :
1-      اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند .
2-      اهليت و توانايي فني و مالي متقاضي براي اجراي طرح مورد نظر به تأييد بانك برسد .
شرايط طرح :
1-       دوره اجراي طرح حداكثر 24 ماه باشد .
2-      ميزان اشتغالزايي طرح ارايه شده مي بايست كمتر از پنجاه نفر باشد .
3-      كليه طرحهاي جديد ، توسعه و نيمه تمام مشمول استفاده از اين تسهيلات خواهند بود .
4-      طرح موضوع درخواست مي بايست طبق بررسي هاي بانك داراي توجيه اقتصادي ، فني و مالي بوده و صادراتي بودن محصول يا خدمات حاصله براي بانك احراز گردد .
5-      سهم آورده متقاضي توسط كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان ذيربط تعيين مي گردد . حداكثر سقف تأمين مالي ، نود درصد مبلغ سرمايه گذاري بوده و مابقي آن مي بايست توسط متقاضي تأمين گردد .
6-      در صورتيكه طرح ارايه شده مشمول اولويتهاي موضوعي ، منطقه اي و زماني اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشد ، از يارانه سود و كارمزد تسهيلات برخوردار مي گردد .
 مبلغ و نوع تسهيلات :
1-      تسهيلات ارزي و ريالي قابل پرداخت براي اجراي هر طرح حداكثر معادل ده ميليارد ريال خواهد بود .
2-      نوع تسهيلات براساس نيازهاي ارزي و ريالي طرح ارايه شده تعيين خواهد شد .
نرخ سود تسهيلات :
1-      نرخ سود تسهيلات ريالي مطابق نرخ سود تسهيلات بخش صنعت و معدن اعمال خواهد شد .
2-     نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع داخلي بانك با توجه به نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي گردد .
3-     نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع حساب ذخيره ارزي لايبور شش ماهه بعلاوه 2٪ و يا نرخ سي آي آر آر خواهد بود . (CIRR )
تبصره: نرخ سود تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسعه يافته 3٪ خواهد بود.
شرايط قرارداد :
حداكثر مدت تأمين مالي هر طرح شامل دوران ساخت و راه اندازي حداكثر دو سال و دوران تنفس و بازپرداخت حداكثرپنج سال (مجمموعا هفت سال ) خواهد بود..
   بازپرداخت تسهيلات و سود متعلقه به همان ارز پرداختي خواهد بود.
تضمين حسن اجراي تعهدات :
    به منظور حسن اجراي قرارداد ، يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك اخذ خواهد شد :
1-  سپرده مدت دار(ارزي و ريالي) و اوراق مشاركت .
2-  محل اجراي طرح به همراه تأسيسات و مستحدثات منصوبه در آن .
3-   ضمانت نامه بانكي و يا بيمه نامه شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي .
4-   اموال غيرمنقول ارزنده شهري و سهل البيع.
5-   سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار .
6-   سفته معتبر
7-  هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد
يادآوري :
    مبناي محاسبه ارزش وثايق در خصوص تسهيلات ارزي نرخ روز ارز مربوطه در زمان انعقاد قرارداد خواهد بود .
 مراحل اجرايي :
براي استفاده از تسهيلات :
1-  متقاضي درخواست خود را به منظور تعيين بانك عامل به دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان ارائه مي نمايد .
2-  دبيرخانه به منظور اخذ مجوزهاي لازم ، متقاضي را به دستگاه اجرايي ذيربط و بانك عامل معرفي مي نمايد .
3-  دستگاه اجرايي ذيربط متقاضي را به همراه مدارك و مستندات مربوطه به بانك معرفي مي نمايد .
4- بانك گزارش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح ، مبلغ تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز، برنامه زمانبندي اجراي طرح و استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن و ساير مدارك و مستندات مورد نياز را به منظور تشكيل پرونده اعتباري و بررسي درخواست از متقاضي اخذ مي نمايد .
5-  پس از بررسي و حصول اطمينان از توجيه اقتصادي ، فني و مالي طرح ، با رعايت مقررات و اولويت هاي ابلاغي ، حداكثر ظرف مدت 45 روز نظر خود را در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش به متقاضي ، كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و دستگاه اجرايي ذيربط اعلام خواهد نمود .
6-  در صورت موافقت با تأمين مالي طرح ارايه شده و اخذ مصوبه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان مبني بر تخصيص يارانه سود و كارمزد تسهيلات ، بانك تسهيلات مورد نياز را در قالب يكي از عقود اسلامي پرداخت خواهد نمود .
 اعمال نظارت
     با استناد به ماده 4 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكداري بدون ربا از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده ، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي ، نظارت لازم را بعمل آورد
********************************************
مراحل استفاده از تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران براي گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي ، زودبازده و كارآفرين

 1. مراجعه متقاضي به دبيرخانه كارگروه اشتغال سرمايه گذاري استان
 2. تعيين بانك توسعه صادرات ايران به عنوان بانك عامل توسط دبيرخانه كارگروه اشتغال سرمايه گذاري استان و اعلام به دستگاه اجرايي ذيربط
 3. دريافت مجوز از دستگاه اجرايي ذيربط
 4. معرفي متقاضي به بانك توسعه صادرات ايران توسط دستگاه اجرايي
 5. تشكيل پرونده توسط بانك توسعه صادرات ايران و بررسي طرح توجيهي متقاضي
 6. اعلام نتيجه گزارش توجيه فني و اقتصادي طرح توسط بانك به متقاضي، كارگروه اشتغال سرمايه گذاري استان و دستگاه اجرايي ذيربط
 7. اخذ مصوبات كارگروه اشتغال سرمايه گذاري استان جهت تعيين و تصويب ميزان سهم آورده متقاضي، يارانه سود و كارمزدها براساس موضوع منطقه و زمان اجراي طرح
 8. اخذ تضمين هاي مورد نظر توسط بانك توسعه صادرات ايران
 9. انعقاد قرارداد توسط بانك توسعه صادرات ايران با متقاضي

تسهيلات ريالي قبل از صدور كالا
تسهيلات قبل از صدور به آن دسته از صادركنندگاني كه جهت خريد، جمع ‏آوري، بسته‏ بندي و يا تهيه مواد اوليه و ساير هزينه ‏هاي قبل از صدور كالا نياز به تأمين مالي داشته باشند اعطا مي‏گردد.
مبلغ تسهيلات:
مبلغ تسهيلات پرداختي متناسب خواهد بود با:
ـ مبلغ اعتباراسنادي صادراتي ارائه شده به بانك (حداكثر تا 90% هم ارز ريالي مبلغ اعتباراسنادي)
ـ مبلغ قرارداد منعقده با خريدار كالا در خارج از كشور، (حداكثر تا 70% هم ارز ريالي مبلغ قرارداد)
ـ مبلغ مشاركت بانك در طرحهاي توليدي صادراتي پس از انجام بررسي‏هاي مالي، اقتصادي و فني و برآورد دقيق نياز مالي طرح توسط بانك (حداكثر تا 60% مبلغ سرمايه‏گذاري).
مدت بازپرداخت تسهيلات:
ـ مدت بازپرداخت تسهيلات صادرات تابع قرارداد منعقده بين بانك و مشتري و به شرح ذيل مي‏باشد:
ـ كالاهاي توليدي و كشاورزي حداكثر 1 سال
ـ كالاهاي واسطه اي حداكثر 18 ماه
ـ ماشين آلات و تجهيزات حداكثر 4 سال
ـ خدمات فني و مهندسي حداكثر 5 سال
نرخ سود تسهيلات:
نرخ سود تسهيلات  اعطايي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود و در حال حاضر براي فعاليتهاي توليدي صادراتي 12 درصد در سال مي‏باشد.
وثايق:
براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قرارداد، يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك، اخذ خواهد شد:
1ـ اسناد قابل وصول
2ـ تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي معتبر بانكهاي خارجي به نفع متقاضي ايراني
3ـ سپرده ارزي و يا ريالي
4ـ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي
5ـ وثيقه ملكي ارزنده شهري و سهل ‏البيع
6ـ سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
7ـ سفته معتبر
8ـ هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد.
نحوه اعطاي تسهيلات:
تسهيلات بانك در قالب يكي از عقود اسلامي به متقاضي پرداخت خواهد شد و از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي، نظارتهاي لازم را بعمل آورد.
اعمال نظارت بانك:
از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود، بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي نظارتهاي لازم را بعمل آورد.
ارائه مدارك مربوط به صادرات انجام شده: 
استفاده كننده از تسهيلات، مكلف است كه در مدت زمان معيني پس از دريافت تسهيلات كه از طرف بانك تعيين خواهد گرديد، نسبت به ارائه مدارك قطعي صدور كالا، پروانه صادراتي، بارنامه و …) كه بابت آن تسهيلات دريافت نموده است، اقدام نمايد. زمان مذكور حداكثر تا سررسيد قرارداد منعقده در نظر گرفته مي‏شود و در موارد استثنايي كه گردش كار به زمان بيشتري نياز داشته باشد، بانك مي‏تواند با انجام بررسي‏هاي لازم، مهلت مزبور را متناسب با ماهيت كار افزايش دهد.
چنانچه متقاضي در قبال اعتبار اسنادي صادراتي از تسهيلات بانك استفاده نمايد، اين مدت متناسب با سررسيد L/C خواهد بود.
در صورتيكه مدارك فوق‏ الذكر در زمان مقرر به بانك ارائه نشود،‌ براساس بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات پرداختي 3% بالاي حداقل نرخ سود بخش بازرگاني داخلي تسويه خواهد شد.
بازپرداخت: 
مبالغ اصل و سود تسهيلات اعطائي بايد حداكثر تا سررسيد يا سررسيدهاي تعيين شده به بانك بازپرداخت شوند.
توضيحات:
ـ بانك توسعه صادرات ايران به منظور حفظ منابع صادركنندگان كالا، تأكيد بر اين دارد كه آنان حتي‏ الامكان صادرات خود را به اتكاي مدارك و اسناد معتبر
بين ‏المللي از قبيل: اعتبارات اسنادي (L/C )، بروات، اسناد وصولي و نظاير آنها انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالي با خريداران، به استناد آن مدارك بتوانند در محاكم بين‏المللي احقاق حق نمايند.
ـ چنانچه متقاضي در قبال اعتباراسنادي صادراتي تقاضاي استفاده از تسهيلات ريالي بانك را داشته باشد، لازم است كه در متن اعتبار نام بانك توسعه صادرات ايران بعنوان ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد درج گردد.
ـ براي استفاده از تسهيلات لازم است متقاضي درخواست خود را همراه با شرح فعاليتهاي صادراتي گذشته، برنامه صادراتي آينده، توجيه اقتصادي آن، مبلغ تسهيلات موردنياز و جدول زمان‏بندي استفاده از تسهيلات را به بانك ارائه نمايد.
ـ چنانچه متقاضي بخواهد با ارائه طرحي تقاضاي استفاده از تسهيلات را به بانك تسليم نمايد، لازم است كه بدواً يك نسخه از طرح توجيهي فني، مالي و اقتصادي را به بانك ارائه نمايد.

تسهيلات ريالي پس از صدور كالا
تسهيلات بعد از صدور به آن دسته از صادركنندگاني كه كالاي خود را صادر كرده و جهت تداوم فعاليتهاي خود نياز به تأمين مالي داشته باشند اعطاء مي‏گردد.
مبلغ تسهيلات
مبلغ تسهيلات پرداختي متناسب خواهد بود با:
ـ صادرات براساس اعتباراسنادي صادراتي حداكثر تا 90% هم ارز ريالي اسناد معامله شده.
ـ صادرات بدون گشايش اعتبار اسنادي و در مقابل قرارداد صادراتي معتبر و قابل قبول بانك حداكثر 70 درصد ارزش كالا .
مدت بازپرداخت تسهيلات:
ـ مدت زمان تسهيلات بعد از صدور متناسب با سررسيد دوره بازگشت ارز حاصل از صادرات كالاي مربوطه مي‏باشد.
نرخ سود تسهيلات:
نرخ سود تسهيلات  اعطايي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود و در حال حاضر براي فعاليتهاي توليدي صادراتي 14 درصد در سال مي‏باشد.
وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات:
بانك، براي اعطاي تسهيلات مصوب به متقاضي، بنا به تشخيص، يك يا تركيبي از وثايق زير را بابت تضمين بازپرداخت تسهيلات اخذ مي‏نمايد:
1ـ اسناد قابل وصول
2ـ تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي معتبر بانكهاي خارجي به نفع متقاضي ايراني
3ـ سپرده ارزي و ريالي
4ـ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران و با شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي
5ـ وثيقه ملكي ارزنده شهري و سهل‏البيع
6ـ سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
7ـ سفته معتبر
8ـ هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد.
نحوه اعطاي تسهيلات:
تسهيلات بانك در قالب يكي از انواع عقود اسلامي پس از عقد قرارداد و به منظور تداوم فعاليت صادراتي مشتري به وي پرداخت خواهد گرديد.
اعمال نظارت بانك:
بانك پس از انعقاد قرارداد و اعطاي تسهيلات، نظارتهاي لازم جهت حصول اطمينان از حسن جريان كار را معمول خواهد داشت. ضمن آنكه اظهارنامه‏هاي خروجي ارائه شده كه تسهيلات براساس آنها تصويب و بازپرداخت شده‏اند، به عنوان اسناد و مدارك انجام تعهد صادراتي مورد قبول بانك خواهد بود.
بازپرداخت:
مبلغ اصل و سود تسهيلات اعطايي بايد حداكثر تا سررسيد مقرر به بانك پرداخت شوند.
يادآوري مهم:
تسهيلات بعد از صدور منحصراً به آن گروه از متقاضياني كه ارز حاصل از صادرات آنها به بانك توسعه صادرات ايران معرفي و واريز گردد امكان‌پذير خواهد بود.
جريمه عدم صدور شركتهاي توليدي مطابق نرخ بخش صنعت و شركت هاي بازرگاني حداقل نرخ سود بازرگاني اخذ خواهد شد.
تسهيلات جديد بانك  به  شركت هاي كوچك و متوسط صادراتي SME
بانك توسعه صادرات ايران با هدف توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و به منظور «ايجاد اشتغال از طريق صادرات غير نفتي» به افراد تحصيل كرده كه اقدام به تأسيس شركت نموده باشند براي تهيه، تدارك و صادرات كالا و خدمات  با شرايط ذيل تسهيلات ريالي كوتاه مدت  پرداخت مي كند.  
الف ) شرايط متقاضي:
1-           نوع شركت : سهامي خاص ، سهامي عام ، تعاوني و تضامني 
2-           سرمايه پرداخت شده شركت : حداقل 000ر000ر50 ريال
3-           موضوع فعاليت شركت : صادرات كالاهاي غيرنفتي و تجارت خارجي
4-           حداقل تعداد سهامداران: 5 نفر
5-           تحصيلات اعضاي هيأت مديره : ليسانس و بالاتر وحداقل يكي از مديران شركت داراي مدرك ليسانس حسابداري و ناظر بر امور مالي شركت باشد.
6-           حسن شهرت اعضاي هيأت مديره و سهامداران  .
7-           واريز مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره  010152719 بانك توسعه صادرات ايران نزد شعبه مركزي قابل پرداخت در كليه بانكها ويا حساب شماره 0100336187009  سپهر بانك صادرات ايران به نام بانك توسعه صادرات بابت وديعه بررسي درخواست .
تبصره 1 : درصورت عدم موافقت با درخواست ويا عدم پيگيري درخواست از سوي متقاضي ، ضمن كسر مبلغ 100.000 ريال از كل وديعه پرداخت شده بابت كارمزد خدمات بانكي ، مابقي آن به مبلغ 900.000 ريال به متقاضي عودت خواهد شد .
ب )شرايط و مبلغ تسهيلات:
1- پرداخت تسهيلات در قبال ارائه اعتبار اسنادي غير قابل برگشت مورد قبول بانك كه از طريق يك بانك معتبر خارجي به نفع شركت گشايش شده باشد و يا ارايه قرارداد صادراتي معتبر خواهد بود.
2-   تسهيلات پرداختي حداكثر تا ٩٠% هم ارز ريالي مبلغ اعتباراسنادي ويا 70% هم ارز ريالي قرارداد صادراتي  مي باشد.
3-   سقف تسهيلات قابل پرداخت به شرح ذيل مي باشد :‌
الف) در صورت ارايه اعتباراسنادي صادراتي حداكثر تا مبلغ يك ميليارد ريال خواهد بود.
ب) در صورت ارايه قرارداد صادراتي معتبر حداكثر تا مبلغ 500 ميليون ريال خواهد بود.
تبصره1: متقاضياني كه در بدو امر اقدام به ارائه اعتبار اسنادي صادراتي معتبر و مورد قبول بانك نمايند از پرداخت مبلغ 1.000.000 ريال معاف هستند.
تبصره 2: در مورد كشورهاي عراق و افغانستان و كشور هاي آفريقايي در صورت عدم امكان ارائه اعتبار اسنادي صادراتي،  قرارداد صادراتي كه ريسك سياسي و تجاري آنها توسط صندوق ضمانت صادرات ايران پوشش داده شده باشد نيز ملاك پرداخت تسهيلات قرار خواهد گرفت .
يادآوري: درج نام بانك توسعه صادرات ايران در متن اعتبار  بعنوان بانک ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد ضروري است
 ج) مدت بازپرداخت تسهيلات:
ـ مدت بازپرداخت تسهيلات صادراتي متناسب با سررسيد اعتباراسنادي يا مفاد قرارداد صادراتي و حداكثر يكسال تعيين مي‏گردد .
 د) نرخ سود تسهيلات:
نرخ سود تسهيلات  پرداختي 14 درصد  در سال مي باشد .
 هـ) وثايق:
تضمين حسن اجراي قرارداد و تعهدات به يكي از روشهاي ذيل مي باشد : 

 • ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران 
 • غير منقول ارزنده
 • سهام شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران .
 • اوراق مشاركت
 • سپرده هاي ارزي و ريالي

 تبصره : در صورت ارايه اعتبار اسنادي معتبر و غير قابل برگشت مورد قبول بانك و داشتن صورتهاي مالي معتبر (داراي گزارش حسابرسي تهيه شده توسط مؤسسات حسابرسي معتبر و مورد تأييد سازمان حسابرسي ) پرداخت تسهيلات حداكثر تا 50% مبلغ اعتبار سنجي انجام شده براي متقاضي ، در قبال سفته قابل بررسي و اقدام خواهد بود.
 و) استفاده از تسهيلات از طريق سايت اينترنتي بانك توسعه صادرات ايران :
متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي بانك توسعه صادرات ايران به آدرس 
https://ebank.edbi.ir/sme/login.jsp   اطلاعات لازم جهت استفاده از تسهيلات و مراحل آن را مشاهده نمايند .
ي) بازاريابي و مراحل تقاضا و پذيرش تسهيلات:
1- شناسايي بازار شامل كشور مقصد، كالاي مورد نظر و قيمت جهاني و ...
2- بررسي طرح مشتمل بر توجيه اقتصادي، سود مورد انتظار، تقاضاي بازار، ريسك پذيري و برگشت سرمايه و....
3- مذاكره مقدماتي با خريدار، توافق ابتدائي در خصوص نوع كالا و مقدار و مبلغ...
4- تنظيم قرارداد با خريدار و ارسال پروفرما 
5- در صورتي كه مطابق قرارداد صادراتي ، نحوه پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي صادراتي پيش بيني شده باشد ، متقاضي مي بايست ،‌ مراحل ذيل را انجام دهد :
الف- مراجعه خريدار به بانك مورد قبول بانك توسعه صادرات و گشايش اعتبار اسنادي از طريق آن به نفع فروشنده و بصورت غيرقابل برگشت و غيرقابل انتقال
ب- ابلاغ L/C به فروشنده (متقاضي تسهيلات) توسط بانك
ج- قبول شرايط L/C گشايش شده توسط متقاضي تسهيلات
6- ورود به سايت
https://ebank.edbi.ir/sme/login.jsp و تكميل فرم ثبت نام (شامل مشخصات ثبتي، شماره L/C  ، شماره قرارداد و...)
7- اعلام نتيجه بررسي اوليه در سايت اينترنتي بانك توسط مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري
8-  ارائه مدارك مورد نياز توسط متقاضي به شعبه مربوطه
9- بررسي نهايي در كميته اعتباري بانك
10- صدور مصوبه
11- ارائه تضمينات لازم و افتتاح حساب نزد بانك و انعقاد قرارداد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-11-17 10:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ