دستورالعمل پرداخت یارانه

 ماده 1-دامنه شمول طرحهای موضوع این دستور العمل عبارتست از:

الف-طرحهای جدید                                          ب-طرحهای نیمه تمام                                                 ج-طرحهای توسعه ای بنگاههای موجود

ماده2-یارانه تسهیلات بانکی اعطایی به بنگاهای مشمول این دستورالعمل تابعی از سه عامل موضوع ،منطقه و زمان می باشد.

ماده3-چنانچه طرح متقاضی بنا به تایید کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اساس تعهدات اولیه و طی زمان مشخص شده موضوع مواد این دستورالعمل به اتمام برسد آنگاه حداکثر 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی و سود مربوط به آن از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و از حساب تعهد ات متقاضی کسر خواهد شد.

تبصره-حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح ده میلیارد ریال تعیین میگردد.

ماده4-منظور از طرح زوده بازده در این دستور العمل طرحی است که مدت زمان اجرای آن کمتر یا برابر 24 ماه باشد.

ماده 5-اولویت موضوعی این دستورالعمل با توجه به اهداف موضوع ماده (1)آیین نامه اجرایی عبارتند از : موضوع فعالیت،تعاونی بودن،کار آفرینی،سرانه ایجاد اشتغال و سهم آورده متقاضی که میزان یارانه موضوعات فوق به شرح زیر خواهد بود.

الف-فعالیت در بخش کشاورزی تا 3درصد تسهیلات اعطایی

ب-فعالیت در بخش صنعت و معدن تا 5/3درصد تسهیلات اعطایی

ج-فعالیت در بخش خدمات تا 2 درصد تسهیلات اعطایی(در خدمات آموزشی تا3درصد)

د-تعاونی بودن طرح 1 درصد تسهیلات اعطایی

ه-کار آفرینی و سرانه ایجاد اشتغال و صادراتی بودن تولیدات تا 3 درصد تسهیلات اعطایی

تبصره-ماده فوق بر مبنای نظر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری و در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اعمال میگردد.

ماده 6-میزان یارانه مرتبط با ویژگیهای مناطق محل اجرای طرحها بر اساس آخرین مصوبات هیئت وزیران در خصوص توسعه نیافتگی مناطق بشرح زیر محاسبه و اعمال میگردد.

-اجرای طرح های اقتصادی در روستاها و دهستانهای نقاط کمتر توسعه یافته:4درصد

-اجرای طرح های اقتصادی در مراکز بخش ها و شهرستان های کمتر توسعه یافته:3درصد

-اجرای طرح های اقتصادی در مراکز استانهای کمتر توسعه یافته:1درصد

-اجرای طرح های اقتصادی در روستاها و دهستانهای غیر شهرستانهای مرکز استان در مناطق بر خوردار:2 درصد

-اجرای طرح های اقتصادی در بخش ها و شهرستانهای مناطق برخوردار غیر از شهرستانهای مراکز استان:1درصد

ماده 7-به ازای هر ده درصد افزایش در میزان آورده ،متقاضی از یک درصد افزایش یارانه موضوع 3 این دستور العمل حداکثر تا 3% بر خوردار می گردد.

ماده8-چنانچه مجموع  امتیازات متقاضی به صورتی باشد که یارانه دولت در طرح متقاضی به 15 درصد نرسد ،به ازای هر ده درصد زمان  تسریع در انجام طرح نسبت به کل زمان استاندارد اجرای طرح (مصوب دستگاه اجرایی زیربط)یک درصد به سهم یارانه دولت اضافه می شود.

 

 متقاضان دریافت یارانه سود تسهیلات ، جهت دریافت فرم های مربوطه و توضیحات بیشتر به دفترکارآفرینی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-11-17 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ