نام دانشگاه

آدرس سایت

دانشکده علوم دانشگاه تهران

www.fos.ut.ac.ir

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

www.uk.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتی

www.sbu.ac.ir

دانشگاه شيراز

www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان

www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف

www.sharif.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی اهواز

www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی زنجان

www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتي

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی گيلان

www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی همدان

www.umsha.ac.ir

دانشگاه کیش

www.kishuniv.com

دانشگاه گیلان

www.gu.ac.ir

 

بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-5 12:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ