دیده بان جهانی کارآفرینی

 

 GEM یک کنسرسیوم دانشگاهی جهانی مرکب از تیم های علمی ،پژوهشی است که هدف آن ارزیابی وارائه دادههای پژوهشی معتبر در سطح بین المللی در خصوص فعالیتهای کارآفرینانه است. به طور کلی اهداف برنامه پژوهشی دیده بان جهانی کارآفرینی عبارتند از:

1. سنجش و ارزیابی سطح فعالیت کارآفرینانه میان کشور های عضو

2. کشف رابطه ای نظامند میان کارآفرینی و رشد اقتصادی

 

3. شناسایی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی

 

ideapurple.gif]

د ر سال 1997 دارای 4 عضو و در سال 2000 به 21 کشور و در سال 2001 به 29 کشور رسید.در سال 2006 به 42 کشور و در 2007(مهر86) ایران به GEM پیوست که دارای 47 عضو بود.

ideapurple.gif]

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران متولی اجرای برنامه پژوهشی GEM در ایران است.

ideapurple.gif]

از طرفی دیگر این سازمان جهانی در زمینه موضوعات متفاوتی مانند دسترسی به سرمایه، کارآفرینی اجتماعی ، توسعه منطقه ای و فناوری و کارآفرینی زنان گزارش های جداگانه ای تدوین می کند که مخاطب آنها کارشناسان ارشد ، دولتها و سازمانهای بین المللی می باشد.

 

 

13860924031.jpg]

بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-5 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ